android
IDENTIFIANT: MOT DE PASSE:
RESTER CONNECTÉ:
Identifiant oublié ? Mot de passe perdu ? S'inscrire ?

Kyasarin

Mon profil

Kyasarin

Déconnectée
3672 jours d'ancienneté
70 129 024 saphirs
651 rubis
2329 dragons

29ème au classement des joueurs

Pas de guilde

Pas de parrain
Inscrit depuis le 02/08/2012
Dernière visite le 25/09/2022 à 02:46

Progression

Niveau 81

Mes filleuls

Ce joueur n'a pas de filleul

Mes Dragons


62 Dragons dans l'élevage 0 Ǥ1 ─═☆ Ʀуūʝɨŋ $ɑɨҡō 1 ☆═─
 
╰☆╮ Ɠ➊ * ₦άţśųრì (夏美 ) ╰☆╮ Ɠ➊ * ₦άţśųრì (夏美 )
╰☆╮Ǥ➊ * Śɧìþþάì (失敗) ╰☆╮Ǥ➊ * Śɧìþþάì (失敗)
╰☆╮ Ǥ➊ → Ɲìŗάŋεɠï (ニラネギ) ╰☆╮ Ǥ➊ → Ɲìŗάŋεɠï (ニラネギ)
╰☆╮Ǥ➊ * Śɧìŋśεќì (新世紀) ╰☆╮Ǥ➊ * Śɧìŋśεќì (新世紀)
╰☆╮Ǥ➊ →Ŧσśɧìɧìŕσ (敏弘) ╰☆╮Ǥ➊ →Ŧσśɧìɧìŕσ (敏弘)
╰☆╮Ǥ➊ * Śɧìŋŕάţśųŋά (辛辣な) ╰☆╮Ǥ➊ * Śɧìŋŕάţśųŋά (辛辣な)
╰☆╮Ǥ➊ * ¥άşάşɧì (優し) ╰☆╮Ǥ➊ * ¥άşάşɧì (優し)
╰☆╮Ǥ➊ * Àҡάɱάŗų (赤丸) ╰☆╮Ǥ➊ * Àҡάɱάŗų (赤丸)
╰☆╮Ǥ➊ → Ŧσҡάɠε (優香) ╰☆╮Ǥ➊ → Ŧσҡάɠε (優香)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Serigala ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Serigala
╰☆╮ Ɠ➊ * ... ╰☆╮ Ɠ➊ * ...
╰☆╮Ǥ➊ ... Makoto ╰☆╮Ǥ➊ ... Makoto
╰☆╮Ǥ➀ → Šάτєή (サテン) ╰☆╮Ǥ➀ → Šάτєή (サテン)
╰☆╮ Ɠ➊ ➜ Feu rouge ╰☆╮ Ɠ➊ ➜ Feu rouge
╰♡╮G➊ * ฿ỹάќųỹά (白夜) ╰♡╮G➊ * ฿ỹάќųỹά (白夜)
╰☆╮Ģ➊ * Ҡάεŕų (カエル) ╰☆╮Ģ➊ * Ҡάεŕų (カエル)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... ╰☆╮ Ɠ➊ * ...
╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ ҚάмìĦεïɠεή (神平原) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ ҚάмìĦεïɠεή (神平原)
╰‹♥›╮Ǥ➊ * ĦάγάśɧìҠάɱì (林神) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * ĦάγάśɧìҠάɱì (林神)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... ╰☆╮ Ɠ➊ * ...
╰❤╮Ǥ➊ → Ħάќάŋάì (はかない) ╰❤╮Ǥ➊ → Ħάќάŋάì (はかない)
╰☆╮Ǥ➊ → Ħìŗσ∱ųɱì (博文) ╰☆╮Ǥ➊ → Ħìŗσ∱ųɱì (博文)
╰☆╮ Ɠ➊ ➜ ... Emilie ╰☆╮ Ɠ➊ ➜ ... Emilie
╰‹♥›╮Ǥ➊ * Mìуάќσ (美弥子) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * Mìуάќσ (美弥子)
╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ ŚɧìẕųЌάήσųɱì (静かの海) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ ŚɧìẕųЌάήσųɱì (静かの海)
╰‹♥›╮Ǥ➊ * ƇɧìєĦìɱє (知恵姫) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * ƇɧìєĦìɱє (知恵姫)
╰☆╮ Ɠ➊ ➜ ... ╰☆╮ Ɠ➊ ➜ ...
╰☆╮ Ɠ➊ * ... ☆ Fenix ☆ ╰☆╮ Ɠ➊ * ... ☆ Fenix ☆
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Land Rider ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Land Rider
╰☆╮Ǥ➊ * Ҡìќųŋάε (菊苗) ╰☆╮Ǥ➊ * Ҡìќųŋάε (菊苗)
╰☆╮Ǥ➊ * Ὺőśħìќő (良子) ╰☆╮Ǥ➊ * Ὺőśħìќő (良子)
╰☆╮Ɠ➊ ❣ Ҡуōҡσҡų ❣ (峡谷) (Chino) ╰☆╮Ɠ➊ ❣ Ҡуōҡσҡų ❣ (峡谷) (Chino)
╰☆╮Ǥ➊ * Śųìśɧά (水車) ╰☆╮Ǥ➊ * Śųìśɧά (水車)
╰☆╮Ɠ➊ * Àśųράŗά (アスパラ) ╰☆╮Ɠ➊ * Àśųράŗά (アスパラ)
╰‹♥›╮Ǥ➊ * ŚɧìŋŚεìŗεì (神精霊) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * ŚɧìŋŚεìŗεì (神精霊)
╰‹♥›╮Ǥ➊ * ῪάɱάĦìɱε (山姫) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * ῪάɱάĦìɱε (山姫)
╰☆╮Ǥ➊ → Śɧìŗσɨŕųќά (シロイルカ) ╰☆╮Ǥ➊ → Śɧìŗσɨŕųќά (シロイルカ)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Soul ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Soul
╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ ƦуσќųƦάŋ (緑蘭) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ ƦуσќųƦάŋ (緑蘭)
╰‹♥›╮Ǥ➊ * ☠ Ҡάϊẕσќų ☠ (海賊) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * ☠ Ҡάϊẕσќų ☠ (海賊)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Napalm ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Napalm
╰‹♥›╮Ǥ➊ * Ħάẕųќɨ (葉月) ╰‹♥›╮Ǥ➊ * Ħάẕųќɨ (葉月)
╰‹♥›╮Ǥ➊ → MσŗìĦìɱε (森姫) ╰‹♥›╮Ǥ➊ → MσŗìĦìɱε (森姫)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Crystal ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Crystal
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Théo ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Théo
╰☆╮Ǥ➊ * Śεşśɧųɱάŕų (雪舟まる) ╰☆╮Ǥ➊ * Śεşśɧųɱάŕų (雪舟まる)
╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ Ὺσќάẕε (夜風) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ➜ Ὺσќάẕε (夜風)
╰☆╮ Ɠ➊ * ... Mikado ╰☆╮ Ɠ➊ * ... Mikado
*G1* --> Fighter ** *G1* --> Fighter **
╰‹♥›╮Ǥ➊ ♘ Ħσŋõ ♘ (炎) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ♘ Ħσŋõ ♘ (炎)
╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Ħìɓάήά ♕ (火花) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Ħìɓάήά ♕ (火花)
╰‹♥›╮Ǥ➊ ♘ Ὺάɱά ŋō Ќάɱï (山の神) ╰‹♥›╮Ǥ➊ ♘ Ὺάɱά ŋō Ќάɱï (山の神)
╰☆╮Ǥ➊ ♕ Àŋɠìε đε Ŕσųќ ♕ ╰☆╮Ǥ➊ ♕ Àŋɠìε đε Ŕσųќ ♕
╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Ҡάɓσςɧά ♕ ╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Ҡάɓσςɧά ♕
╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Ơҡųŗσɱσŋσ ♕ ╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Ơҡųŗσɱσŋσ ♕
╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Śɧìŋìɠάɱì ♕ ╰‹♥›╮Ǥ➊ ♕ Śɧìŋìɠάɱì ♕
╰♡╮ Ģ➊ ❄ Şάŋţάќųŗσśų ❄ ╰♡╮ Ģ➊ ❄ Şάŋţάќųŗσśų ❄
╰♡╮ Ɠ➊ ☺ Ҡìşάŗάɠì ☺  ╰♡╮ Ɠ➊ ☺ Ҡìşάŗάɠì ☺ 
╰♡╮Ɠ➊ ✿Śɧųɠάψάრά✿ ╰♡╮Ɠ➊ ✿Śɧųɠάψάრά✿
╰☆╮Ǥ➊ * Barbapapa ╰☆╮Ǥ➊ * Barbapapa
╰☆╮Ǥ➊ ➜ Ҡάɠɑωά (香川県) ╰☆╮Ǥ➊ ➜ Ҡάɠɑωά (香川県)
╰☆╮Ǥ➊ ➜ Stray kids ╰☆╮Ǥ➊ ➜ Stray kids

163 Dragons dans l'élevage 0 Ǥ1 ─═☆ Ʀуūʝɨŋ $ɑɨҡō 2 ☆═─
 
✪ Ǥ➊ * P̅ìŋќųҠεśɧì (ピンクケシ) ✪ Ǥ➊ * P̅ìŋќųҠεśɧì (ピンクケシ)
Ǥ➊ → Ħσҡσŗì (誇り) Ǥ➊ → Ħσҡσŗì (誇り)
✪ Ǥ➊ → ЌσῪųŕì (小ユリ) ✪ Ǥ➊ → ЌσῪųŕì (小ユリ)
Ǥ➊ → Wakfu * Ǥ➊ → Wakfu *
✪ Ģ➊ * Àŗάśɧì (嵐) ✪ Ģ➊ * Àŗάśɧì (嵐)
✪ Ǥ➊ → Ŧάìşɧά (代赭) ✪ Ǥ➊ → Ŧάìşɧά (代赭)
✪ Ǥ➊ * Ờşάќά (大阪) ✪ Ǥ➊ * Ờşάќά (大阪)
✪ Ǥ➊ → Àťɧεŋά (アテナ) ✪ Ǥ➊ → Àťɧεŋά (アテナ)
✪ Ģ➊ * MµđάĴìќάŋ (むだ時間) ✪ Ģ➊ * MµđάĴìќάŋ (むだ時間)
Ǥ➊ → Ħσŗάìẕµŋ (ホライズン) Ǥ➊ → Ħσŗάìẕµŋ (ホライズン)
Ǥ➊ → Ŧşµỹσ (強) Ǥ➊ → Ŧşµỹσ (強)
Ǥ➊ → ÀҡάŦσҡάɠε (赤トカゲ) Ǥ➊ → ÀҡάŦσҡάɠε (赤トカゲ)
✪ Ǥ➊ → Ҡάɱσɱε (かもめ) ✪ Ǥ➊ → Ҡάɱσɱε (かもめ)
✪ Ģ➊ * Ģάҡìŋ (ガーキン) ✪ Ģ➊ * Ģάҡìŋ (ガーキン)
G1 --> Lost G1 --> Lost
Ǥ➊ → Ὺµҡά (優香) Ǥ➊ → Ὺµҡά (優香)
✪ Ǥ➊ → Śɧìťσŗĩŋ (シトリーン) ✪ Ǥ➊ → Śɧìťσŗĩŋ (シトリーン)
✪ Ǥ➊ → Mεŋσų (瑪瑙) ✪ Ǥ➊ → Mεŋσų (瑪瑙)
✪ Ǥ➊ * Àҡάɠɨťşųŋε ✪ Ǥ➊ * Àҡάɠɨťşųŋε
✪ Ģ➊ * Mìќάŋ (蜜柑) ✪ Ģ➊ * Mìќάŋ (蜜柑)
✪ Ǥ➊ * Śɧìќάќų (刺客) ✪ Ǥ➊ * Śɧìќάќų (刺客)
Ǥ➊ → Kaila * Ǥ➊ → Kaila *
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
G1 - Sage F G1 - Sage F
Ǥ➊ → ... 愛の火 Ǥ➊ → ... 愛の火
✪ Ǥ➊ * Mσɱσќά (桃香) ✪ Ǥ➊ * Mσɱσќά (桃香)
G1 --> Luna ** G1 --> Luna **
✪ Ǥ➊ ↔ Ҡōśɧάќų-şάŋ (公爵さん) ✪ Ǥ➊ ↔ Ҡōśɧάќų-şάŋ (公爵さん)
Ǥ➊ → ... Pandore Ǥ➊ → ... Pandore
Ǥ➊ → ... Gogeta Ǥ➊ → ... Gogeta
✪ Ǥ➊ ♕ Śɧìẕųŋε «Ṗŗìđε» (シズネ) ✪ Ǥ➊ ♕ Śɧìẕųŋε «Ṗŗìđε» (シズネ)
✪ Ǥ➊ → Ħάуάťε (疾風) ✪ Ǥ➊ → Ħάуάťε (疾風)
G1 --> ⚡ Argonne ⚡ ** G1 --> ⚡ Argonne ⚡ **
Ǥ➊ → ... raptor Ǥ➊ → ... raptor
✪ Ǥ➊ Ҡуσʝìŋ (巨人) ✪ Ǥ➊ Ҡуσʝìŋ (巨人)
Ǥ➊ → ♣Paupau♣ * Ǥ➊ → ♣Paupau♣ *
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ɠ➊ ✿ ÀɱάĆɧσωά (甘調和) (Xenobia) ✪ Ɠ➊ ✿ ÀɱάĆɧσωά (甘調和) (Xenobia)
✪ Ǥ➊ * Ҡεɱųŕì (煙) ✪ Ǥ➊ * Ҡεɱųŕì (煙)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ * ŚσуσҠάẕε (そよ風) ✪ Ǥ➊ * ŚσуσҠάẕε (そよ風)
✪ Ģ➊ * Fµµ (風) ✪ Ģ➊ * Fµµ (風)
✪ Ǥ➊ → Ќųσţśų (クオーツ) ✪ Ǥ➊ → Ќųσţśų (クオーツ)
✪ Ǥ➊ * ĪŋųῪάşɧά (犬夜叉) ✪ Ǥ➊ * ĪŋųῪάşɧά (犬夜叉)
Ǥ➊ → ... Vania Ǥ➊ → ... Vania
Ǥ➊ → ... Méilla Ǥ➊ → ... Méilla
✪ Ǥ➊ → F̅ųɓųќì (吹雪) ✪ Ǥ➊ → F̅ųɓųќì (吹雪)
✪ Ǥ➊ * Ẑεŕōÿō (零夜) ✪ Ǥ➊ * Ẑεŕōÿō (零夜)
Ǥ➊ → ... Nymphe * Ǥ➊ → ... Nymphe *
✪ Ǥ➊ * Ħìşųĩ (翡翠) ✪ Ǥ➊ * Ħìşųĩ (翡翠)
✪ Ǥ➊ → Ŧεŋќεуσɧõ (天気予報) ✪ Ǥ➊ → Ŧεŋќεуσɧõ (天気予報)
✪ Ǥ➊ * Àҡìŋά (明菜) ✪ Ǥ➊ * Àҡìŋά (明菜)
✪ Ɠ➊ → ҠìśεќìҠάśάì (奇跡火災) ✪ Ɠ➊ → ҠìśεќìҠάśάì (奇跡火災)
✪ Ģ➊ * Śσќµđσ (速度) ✪ Ģ➊ * Śσќµđσ (速度)
Ǥ➊ → ... Droshi * Ǥ➊ → ... Droshi *
✪ Ǥ➊ → Ҡάẕάɱì (風魅) ✪ Ǥ➊ → Ҡάẕάɱì (風魅)
✪ Ǥ➊ * Ħìɱάὼάŗì (ヒマワリ) ✪ Ǥ➊ * Ħìɱάὼάŗì (ヒマワリ)
✪ Ǥ➊ →Śɧìẕųќεşά (静けさ) ✪ Ǥ➊ →Śɧìẕųќεşά (静けさ)
✪ Ɠ➊ * Ҡάìŧεì (海底) ✪ Ɠ➊ * Ҡάìŧεì (海底)
✪ Ǥ➊ * Śųìśάìɠά (水彩画) ✪ Ǥ➊ * Śųìśάìɠά (水彩画)
✪ Ǥ➊ ♥ Śάŋɠσşɧõ ♥ (珊瑚礁)(Sambuca) ✪ Ǥ➊ ♥ Śάŋɠσşɧõ ♥ (珊瑚礁)(Sambuca)
✪ Ǥ➊ * Ќάẕųśɧì (和志) ✪ Ǥ➊ * Ќάẕųśɧì (和志)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ → Mőɱő (桃) ✪ Ǥ➊ → Mőɱő (桃)
✪ Ǥ➊ * Śɧìŗάќάɓά (白樺) ✪ Ǥ➊ * Śɧìŗάќάɓά (白樺)
Ǥ➊ → ... Firis * Ǥ➊ → ... Firis *
✪ Ǥ➊ → Ųśųɱųŕάśάќì (薄紫) ✪ Ǥ➊ → Ųśųɱųŕάśάќì (薄紫)
Ǥ➊ → ... Anais * Ǥ➊ → ... Anais *
✪ Ǥ➊ * Ħσќσŗì (誇り) ✪ Ǥ➊ * Ħσќσŗì (誇り)
G1 --> Montegus ** G1 --> Montegus **
✪ Ģ➊ → Şάќųŕάŋ (錯乱) ✪ Ģ➊ → Şάќųŕάŋ (錯乱)
✪ Ǥ➊ * Ҡάŋɠάε (考え) ✪ Ǥ➊ * Ҡάŋɠάε (考え)
Ǥ➊ → ... Drako * Ǥ➊ → ... Drako *
✪ Ǥ➊ * ƦάşεŋÀŗάşɧì (螺旋嵐) ✪ Ǥ➊ * ƦάşεŋÀŗάşɧì (螺旋嵐)
✪ Ɠ➊ * Mìŋάʍì ŋσ Śɧìʍά (南の島) ✪ Ɠ➊ * Mìŋάʍì ŋσ Śɧìʍά (南の島)
✪ Ǥ➊ → Ŕάşεŋ-Ĵō Àŗάşɧì (らせん状嵐) ✪ Ǥ➊ → Ŕάşεŋ-Ĵō Àŗάşɧì (らせん状嵐)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ * Ŧάɱάќɨɓɨ ✪ Ǥ➊ * Ŧάɱάќɨɓɨ
G1 --> Fay G1 --> Fay
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
Ǥ➊ → ... Enos Ǥ➊ → ... Enos
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ģ➊ * Ŧśųќųśɧì (つくし) ✪ Ģ➊ * Ŧśųќųśɧì (つくし)
Ǥ➊ → Aka * Ǥ➊ → Aka *
Ǥ➊ → ... coeur de feu Ǥ➊ → ... coeur de feu
✪ Ǥ➊ → Ɲάɱεќųʝì (ナメクジ) ✪ Ǥ➊ → Ɲάɱεќųʝì (ナメクジ)
Ǥ➊ → ... Onyx Ǥ➊ → ... Onyx
✪ Ɠ➊ * Ҡųŗάќќų (クラック) ✪ Ɠ➊ * Ҡųŗάќќų (クラック)
✪ Ǥ➊ * Śųŋάɧάɱά (砂浜) ✪ Ǥ➊ * Śųŋάɧάɱά (砂浜)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
G1 --> Debb ** G1 --> Debb **
✪ Ɠ➊ - Śάɱųŕάì (サムライ) ✪ Ɠ➊ - Śάɱųŕάì (サムライ)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ → Ƈɧάќųŗά (チャクラ) ✪ Ǥ➊ → Ƈɧάќųŗά (チャクラ)
Ǥ➊ → ... Zoul Qa'Dah Ǥ➊ → ... Zoul Qa'Dah
Ǥ➊ → ... Faaayte Ǥ➊ → ... Faaayte
✪ Ǥ➊ * Ὺũɠõ (融合) ✪ Ǥ➊ * Ὺũɠõ (融合)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ * Ɲìşśɧσќų (日食) ✪ Ǥ➊ * Ɲìşśɧσќų (日食)
✪ Ģ➊ * Ҡųŗάśų (烏) ✪ Ģ➊ * Ҡųŗάśų (烏)
✪ Ǥ➊ * Ǥµŋđάŋ (軍団) ✪ Ǥ➊ * Ǥµŋđάŋ (軍団)
✪ Ģ➊ * ㄚάრάɓάťσ (山鳩) ✪ Ģ➊ * ㄚάრάɓάťσ (山鳩)
Ǥ➊ → Tallya * Ǥ➊ → Tallya *
✪ Ɠ➊ * Ħσќќάìđσ (北海道) ✪ Ɠ➊ * Ħσќќάìđσ (北海道)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
Ǥ➊ → ... Floop Ǥ➊ → ... Floop
✪ Ɠ➊ * ₦άრìđά (涙) ✪ Ɠ➊ * ₦άრìđά (涙)
Ǥ➊ → ... Letti Ǥ➊ → ... Letti
G1 --> Zelef ✬** G1 --> Zelef ✬**
Ǥ➊ → ... Dragia Ǥ➊ → ... Dragia
Ǥ➊ → ... elena Ǥ➊ → ... elena
✪ Ǥ➊ * Ðεŋќά (殿下) ✪ Ǥ➊ * Ðεŋќά (殿下)
✪ Ģ➊ * Ҡάŋάҡìŗìɠσε (金切り声) ✪ Ģ➊ * Ҡάŋάҡìŗìɠσε (金切り声)
Ǥ➊ → ... kalcifer Ǥ➊ → ... kalcifer
G1 --> Dracaufau ** G1 --> Dracaufau **
✪ Ǥ➊ * Fųʝìɱì (不死身) ✪ Ǥ➊ * Fųʝìɱì (不死身)
G1 --> Koryv ** G1 --> Koryv **
Ǥ➊ → ... Munbo Ǥ➊ → ... Munbo
✪ Ǥ➊ * Ħìŋάɠìќų (ヒナギク) ✪ Ǥ➊ * Ħìŋάɠìќų (ヒナギク)
✪ Ǥ➊ * Śɧìάὼάşε (幸せ) ✪ Ǥ➊ * Śɧìάὼάşε (幸せ)
✪ Ǥ➊ * Ćɧųśεќì (柱石) ✪ Ǥ➊ * Ćɧųśεќì (柱石)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ * Ҡìŗά (キラー) ✪ Ǥ➊ * Ҡìŗά (キラー)
Ǥ➊ → ... Cordou Ǥ➊ → ... Cordou
Ǥ➊ → ... galoragran Ǥ➊ → ... galoragran
G1 --> Drodo ** G1 --> Drodo **
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
Ǥ➊ → ... Metsa Ǥ➊ → ... Metsa
✪ Ǥ➊ * Ʀάќќуσ (らっきょう) ✪ Ǥ➊ * Ʀάќќуσ (らっきょう)
Ǥ➊ → ... evan Ǥ➊ → ... evan
G1 --> Badou * G1 --> Badou *
✪ Ģ➊ * Ҡάìõśεì (海王星) ✪ Ģ➊ * Ҡάìõśεì (海王星)
✪ Ǥ➊ * Ðεŋŗỹσќų (電力) ✪ Ǥ➊ * Ðεŋŗỹσќų (電力)
✪ Ǥ➊ → Śεìʝìŋ (聖人) ✪ Ǥ➊ → Śεìʝìŋ (聖人)
Ǥ➊ → ... Dragos Ǥ➊ → ... Dragos
✪ Ǥ➊ * ҠųśάĤεɓì (草蛇) ✪ Ǥ➊ * ҠųśάĤεɓì (草蛇)
Ǥ➊ → ... gronor Ǥ➊ → ... gronor
✪ Ǥ➊ → Ҡάɠάуάќì (輝き) ✪ Ǥ➊ → Ҡάɠάуάќì (輝き)
Ǥ➊ → ... Ǥ➊ → ...
✪ Ǥ➊ * Àќųɱά (悪魔) ✪ Ǥ➊ * Àќųɱά (悪魔)
✪ Ɠ➊ * Ćɧìzųќεќì (チーズケーキ) ✪ Ɠ➊ * Ćɧìzųќεќì (チーズケーキ)
✪ Ǥ➊ * Īŋάẕųɱά (稲妻) ✪ Ǥ➊ * Īŋάẕųɱά (稲妻)
Ǥ➊ → ... E'Lriza Ǥ➊ → ... E'Lriza
✪ Ǥ➊ → Ĥìќõ (飛行) ✪ Ǥ➊ → Ĥìќõ (飛行)
✪ Ǥ➊ * Ćɧìќάśɧìťśų (地下室) ✪ Ǥ➊ * Ćɧìќάśɧìťśų (地下室)
✪ Ɠ➊ * Ħάŋάŧάɓά (花束) ✪ Ɠ➊ * Ħάŋάŧάɓά (花束)
Ǥ➊ → ... Aristote Ǥ➊ → ... Aristote
Ǥ➊ → ...M'Aats Ǥ➊ → ...M'Aats
Ǥ➊ → ... Lomilmaldor Ǥ➊ → ... Lomilmaldor
✪ Ɠ➊ * ₩άќάŋά (若菜) ✪ Ɠ➊ * ₩άќάŋά (若菜)
✪ Ǥ➊ → Śųśɧì (すし) ✪ Ǥ➊ → Śųśɧì (すし)
G1 --> LUNE G1 --> LUNE
✪ Ģ➊ * Ɓσťάŋ (牡丹) ✪ Ģ➊ * Ɓσťάŋ (牡丹)
Ǥ➊ → Chie de Frann* Ǥ➊ → Chie de Frann*
G1 --> Tone * G1 --> Tone *
Ǥ➊ → ... Yujin * Ǥ➊ → ... Yujin *
Ǥ➊ → ... Mikomi * Ǥ➊ → ... Mikomi *
Ǥ➊ → ... Raijin * Ǥ➊ → ... Raijin *
0 /╰☆╮Ǥ➊ Choucroute 0 /╰☆╮Ǥ➊ Choucroute
0 / Ǥ➊ → ... Dragofeu 0 / Ǥ➊ → ... Dragofeu
0 / Ǥ➊ → ... Héliott 0 / Ǥ➊ → ... Héliott


206 Dragons dans l'élevage 1 ─═☆ M̅ɨẕµ ŋø Ʀуūʝɨŋ ☆═─
 
G1 → Suwaru (スワール) G1 → Suwaru (スワール)
G1 → Nana-chan (七-ちゃん) G1 → Nana-chan (七-ちゃん)
G1 → Ichiko (一子) G1 → Ichiko (一子)
G1 * Otani (大谷) G1 * Otani (大谷)
G1 → Azusa (梓) G1 → Azusa (梓)
G1 * Furaddo ( フラッド) G1 * Furaddo ( フラッド)
G1 * Fuhyō (浮標) G1 * Fuhyō (浮標)
G1 * Kawauso (カワウソ) G1 * Kawauso (カワウソ)
G1 → Guntō (群島) G1 → Guntō (群島)
G1 → Awa-jō (泡状) G1 → Awa-jō (泡状)
G1 * Shachihoko (鯱) G1 * Shachihoko (鯱)
G1 → Nereisu (ネレイス) G1 → Nereisu (ネレイス)
G1 → Kinrenka (キンレンカ) G1 → Kinrenka (キンレンカ)
G1 * Suzue (すずえ) G1 * Suzue (すずえ)
G1 * Suiwa (水和) G1 * Suiwa (水和)
G1 *Doshaburi (土砂降り) G1 *Doshaburi (土砂降り)
G1 * Mitsutoshi (光年) G1 * Mitsutoshi (光年)
G1 →  Iruka (海豚) G1 → Iruka (海豚)
G1 * Kame (亀) G1 * Kame (亀)
G1 - Shibuki (しぶき) G1 - Shibuki (しぶき)
G1 * Hamako (浜子) G1 * Hamako (浜子)
G1 * Sango (瑚) G1 * Sango (瑚)
G1 → Shōhei (正平) G1 → Shōhei (正平)
G1 * Ōichirō (旺一郎) G1 * Ōichirō (旺一郎)
G1 → Bara (ばら) G1 → Bara (ばら)
G1 → Sorui (藻類) G1 → Sorui (藻類)
G1 → Ikumi (育美) G1 → Ikumi (育美)
G1 * Yotto (ヨット) G1 * Yotto (ヨット)
G1 → Sōrui (藻類) G1 → Sōrui (藻類)
G1 → Shizuka (静) G1 → Shizuka (静)
G1 * Wadatsumi (海神) G1 * Wadatsumi (海神)
G1 * Nomu (飲む) G1 * Nomu (飲む)
G1 → Orika (織香) G1 → Orika (織香)
G1 → Uyou (右羊) G1 → Uyou (右羊)
G1 * Mizuho (瑞穂) G1 * Mizuho (瑞穂)
G1 → Kangae (考え) G1 → Kangae (考え)
G1 → Hyōchaku (漂着) G1 → Hyōchaku (漂着)
G1 → Kaiyō-sei (海洋性) G1 → Kaiyō-sei (海洋性)
G1 * Chōsenhantō (朝鮮半島) G1 * Chōsenhantō (朝鮮半島)
G1 * Oniroku (鬼六) G1 * Oniroku (鬼六)
G1 → Kaihei (海兵) G1 → Kaihei (海兵)
G1 * Ashihei (葦平) G1 * Ashihei (葦平)
G1 * Seira (聖羅) G1 * Seira (聖羅)
G1 - Plage * G1 - Plage *
G1 * Maguro (マグロ) G1 * Maguro (マグロ)
G1 → Kajiki (カジキ) G1 → Kajiki (カジキ)
G1 * Ashihei (葦平) G1 * Ashihei (葦平)
G1 → Tako (蛸) G1 → Tako (蛸)
G1 * Otoe (乙恵) G1 * Otoe (乙恵)
G1 → Minakami (水上) G1 → Minakami (水上)
G1 → Amaya (雨夜) G1 → Amaya (雨夜)
G1 - Baka (ばか) G1 - Baka (ばか)
G1 * Mikio (幹夫) G1 * Mikio (幹夫)
G1 → Kūbo (空母) G1 → Kūbo (空母)
G1 - Heisui (平水) G1 - Heisui (平水)
G1 → Ichi (一) G1 → Ichi (一)
G1 - Mizuho (瑞穂) G1 - Mizuho (瑞穂)
G1 - Finesse * G1 - Finesse *
G1 * Kaimu (海霧) G1 * Kaimu (海霧)
G1 → Bībā (ビーバー) G1 → Bībā (ビーバー)
G1 → Chisame (千雨) G1 → Chisame (千雨)
G1 * Kata (潟) G1 * Kata (潟)
G1 → Tadayasu (忠保) G1 → Tadayasu (忠保)
G1 - Namazu (ナマズ) G1 - Namazu (ナマズ)
G1 → Junji (順二) G1 → Junji (順二)
G1 → Sōkō-kan (装甲艦) G1 → Sōkō-kan (装甲艦)
G1 * Korarain (コラライン) G1 * Korarain (コラライン)
G1 * Ika (イカ) G1 * Ika (イカ)
G1* Ayahito (彩人) G1* Ayahito (彩人)
G1 * Yuatsu-shiki (油圧式) G1 * Yuatsu-shiki (油圧式)
G1 * Mitsue (光恵) G1 * Mitsue (光恵)
G1 * Mao (真央) G1 * Mao (真央)
G1 * Rihoko (里穂子) G1 * Rihoko (里穂子)
G1 → Shabontama (シャボン玉) G1 → Shabontama (シャボン玉)
G1 → Ika (イカ) G1 → Ika (イカ)
✔ G1 → MizuHime (水姫) ✔ G1 → MizuHime (水姫)
G1 * Suisan (水産) G1 * Suisan (水産)
G1 → KawaKami (川神) G1 → KawaKami (川神)
G1 * Hantō (半島) G1 * Hantō (半島)
G1 * Gōtoku (高徳) G1 * Gōtoku (高徳)
G1 → Aoko (葵子) G1 → Aoko (葵子)
G1 - Noria * G1 - Noria *
G1 - Akura-chan * G1 - Akura-chan *
G1 * Saaya (紗綾) G1 * Saaya (紗綾)
G1 - Thésée * G1 - Thésée *
✔ G1 → Chinami (千波) ✔ G1 → Chinami (千波)
G1 → Kūrā (クーラー) G1 → Kūrā (クーラー)
G1 → Anchobi (アンチョビ) G1 → Anchobi (アンチョビ)
G1 - Luth * G1 - Luth *
G1 * Naoyuki (尚之) G1 * Naoyuki (尚之)
G1 * Tōdai (灯台) G1 * Tōdai (灯台)
G1 → Kumanomi (クマノミ) G1 → Kumanomi (クマノミ)
G1 * Riichi (理一) G1 * Riichi (理一)
G1 → TansuiSame (淡水鮫) G1 → TansuiSame (淡水鮫)
G1 - Destin * G1 - Destin *
G1 * Mikiko (美紀子) G1 * Mikiko (美紀子)
G1 - Rihei (利平) G1 - Rihei (利平)
G1 - Namako (海鼠) G1 - Namako (海鼠)
G1 * Zaigai (在外) G1 * Zaigai (在外)
G1 → Tearai-ki (手洗器) G1 → Tearai-ki (手洗器)
G1 → Bokusui (牧水) G1 → Bokusui (牧水)
G1 → Bei (ベイ) G1 → Bei (ベイ)
G1 - Miyamoto Rei * G1 - Miyamoto Rei *
G1 - Ryūzaburō (隆三郎) G1 - Ryūzaburō (隆三郎)
G1 → Hasu (蓮) G1 → Hasu (蓮)
G1 - Turquoise * G1 - Turquoise *
G1 * Azusa (梓) G1 * Azusa (梓)
G1 - Umiushi (ウミウシ) G1 - Umiushi (ウミウシ)
G1 * Ashihei (葦平) G1 * Ashihei (葦平)
G1 * Supurasshu (スプラッシュ) G1 * Supurasshu (スプラッシュ)
G1 *Ekijo (液状) G1 *Ekijo (液状)
G1 * Orika (織香) G1 * Orika (織香)
G1 * Hitodeha (ヒトデは) G1 * Hitodeha (ヒトデは)
G1 * Hakei (波形) G1 * Hakei (波形)
G1 →Heringu (ヘリング ) G1 →Heringu (ヘリング )
G1 * Nene (寧々) G1 * Nene (寧々)
G1 * Uzu (渦) G1 * Uzu (渦)
G1 → Komizu (高水) G1 → Komizu (高水)
G1 → Chachami (茶紅) G1 → Chachami (茶紅)
G1 → Hibiki (響き) G1 → Hibiki (響き)
G1 * Shori (勝利) G1 * Shori (勝利)
G1 * Riho (里穂) G1 * Riho (里穂)
G1 * Hisato (久人) G1 * Hisato (久人)
G1 - Sekken (石鹸) G1 - Sekken (石鹸)
G1 → Nyūyoku (入浴) G1 → Nyūyoku (入浴)
G1 * Hisako (久子) G1 * Hisako (久子)
G1 → Kurenai (紅) G1 → Kurenai (紅)
G1 → Purankuton (プランクトン) G1 → Purankuton (プランクトン)
G1 - Riho (里穂) G1 - Riho (里穂)
G1 → Sonzai (存在) G1 → Sonzai (存在)
G1 → Saihon (サイホン) G1 → Saihon (サイホン)
G1 → Taizō (泰三) G1 → Taizō (泰三)
G1 * Fuyo (浮揚) G1 * Fuyo (浮揚)
G1 - Dokuso (毒素) G1 - Dokuso (毒素)
G1 * Funsui (噴水) G1 * Funsui (噴水)
G1 - Gobou * G1 - Gobou *
G1 * Makkōkujira (抹香鯨) G1 * Makkōkujira (抹香鯨)
G1 - Kaiba (海馬) G1 - Kaiba (海馬)
G1 → Doshaburi (土砂降り) G1 → Doshaburi (土砂降り)
G1 * Yukio (幸夫) G1 * Yukio (幸夫)
G1 * Nai (泣い) G1 * Nai (泣い)
G1 - Solo * G1 - Solo *
G1 * Minato (港) G1 * Minato (港)
G1 → Airisu (アイリス) G1 → Airisu (アイリス)
G1 * Oguri (旺久利) G1 * Oguri (旺久利)
G1 - Blue * G1 - Blue *
G1 * Oguri (旺久利) G1 * Oguri (旺久利)
G1 - bluetych * G1 - bluetych *
G1 * Uzuki (卯月) G1 * Uzuki (卯月)
G1 - sasuke * G1 - sasuke *
G1 * Aokiji (青雉) G1 * Aokiji (青雉)
G1 * Hanashi (波なし) G1 * Hanashi (波なし)
G1* Han (判) G1* Han (判)
G1 * Michiie (道家) G1 * Michiie (道家)
G1 * Mitsunori (光則) G1 * Mitsunori (光則)
G1 - Flot * G1 - Flot *
G1 * Omizu (大水) G1 * Omizu (大水)
G1 - Arsenal * G1 - Arsenal *
G1 - enrio * G1 - enrio *
G1 → Zarigani (ザリガニ) G1 → Zarigani (ザリガニ)
G1 * Sukoshiame (少し雨) G1 * Sukoshiame (少し雨)
G1 - Kyogre * G1 - Kyogre *
G1 * Ebi (エビ) G1 * Ebi (エビ)
✔ G1 → Honami (穂波) ✔ G1 → Honami (穂波)
G1 * Akuariumu (アクアリウム) G1 * Akuariumu (アクアリウム)
G1 * Kaki (カキ) G1 * Kaki (カキ)
G1 - Nobuhide (信秀) G1 - Nobuhide (信秀)
G1 → Kaigara (介殻) G1 → Kaigara (介殻)
G1 → Kajiki (カジキ) G1 → Kajiki (カジキ)
G1 * Tsuguo (継男) G1 * Tsuguo (継男)
G1 * Mizuho (瑞穂) G1 * Mizuho (瑞穂)
G1 * Onami (大波) G1 * Onami (大波)
G1 * Norie (紀恵) G1 * Norie (紀恵)
G1 * Rebiyatan (レビヤタン) G1 * Rebiyatan (レビヤタン)
G1 → Arisu (アリス) G1 → Arisu (アリス)
G1 * Myichisaburō (道三郎) G1 * Myichisaburō (道三郎)
G1 → Ayuri (あゆり) G1 → Ayuri (あゆり)
G1 --> Flop G1 --> Flop
G1 → Marin (マーリン) G1 → Marin (マーリン)
G1 * Haisui (排水) G1 * Haisui (排水)
G1 * Juria (樹里亜) G1 * Juria (樹里亜)
G1 - Oguri (旺久利) G1 - Oguri (旺久利)
G1 - Flé-eau * G1 - Flé-eau *
G1 - Ochiru (落ちる) G1 - Ochiru (落ちる)
G1 - Danny * G1 - Danny *
G1 → Fakai (深い) G1 → Fakai (深い)
G1 - Aqua * G1 - Aqua *
G1 * Roka-ki (濾過器) G1 * Roka-ki (濾過器)
G1 - Drea * G1 - Drea *
G1 - Stiwer * G1 - Stiwer *
G1 - Felicity * G1 - Felicity *
G1 - Boris * G1 - Boris *
G1 - Mizuno * G1 - Mizuno *
G1 → Fukasa (深さ) G1 → Fukasa (深さ)
G1 - Aquarius * G1 - Aquarius *
G1 -Nephilim * G1 -Nephilim *
G1 - Phyllali * G1 - Phyllali *
G1 → Bunta (文太) G1 → Bunta (文太)
G1 → Bun'ichi (文一) G1 → Bun'ichi (文一)
G1 → Sutorēna (ストレーナ) G1 → Sutorēna (ストレーナ)
G1 → Kaiba (海馬) G1 → Kaiba (海馬)
G1 → Shotō (諸島) G1 → Shotō (諸島)
G1 - Fl'eau* G1 - Fl'eau*
G1 - blackevil * G1 - blackevil *
G1 - éléna * G1 - éléna *
0 / G1 --> Sparkle 0 / G1 --> Sparkle


256 Dragons dans l'élevage 2 ─═☆ Ħøŋō ŋø Ʀуūʝɨŋ ☆═─
 
G1 - Auron * G1 - Auron *
G1 * Kanetsu-hyō (加熱表) G1 * Kanetsu-hyō (加熱表)
G1 - Iö (硫黄) G1 - Iö (硫黄)
G1 → Raito (月) G1 → Raito (月)
G1 - Kariumu (カリウム) G1 - Kariumu (カリウム)
G1 - Kabon (カーボン) G1 - Kabon (カーボン)
G1 → Zerosu (零守) G1 → Zerosu (零守)
G1 --> Crash G1 --> Crash
G1 → Akihito (秋人) G1 → Akihito (秋人)
G1 → Daidai (橙) G1 → Daidai (橙)
G1 * Hiyoko (雛) G1 * Hiyoko (雛)
G1 - drygon* G1 - drygon*
G1 → Inseki (隕石) G1 → Inseki (隕石)
G1 → Rōsutā (ロースター) G1 → Rōsutā (ロースター)
G1 → Yumino (弓乃) G1 → Yumino (弓乃)
G1 → Ihan (違反) G1 → Ihan (違反)
G1 * Bakuhatsu (爆発) G1 * Bakuhatsu (爆発)
G1 * Mitsumasa (光正) G1 * Mitsumasa (光正)
G1 - Latias * G1 - Latias *
G1 * Nikomi (煮込み) G1 * Nikomi (煮込み)
◆G1 - Neon (ネオン) ◆G1 - Neon (ネオン)
G1 --> Ignir G1 --> Ignir
G1 * Tomogui (共食い) G1 * Tomogui (共食い)
G1 - Maero * G1 - Maero *
G1 - Yoake (夜明け) G1 - Yoake (夜明け)
G1 * Kyuubi (九尾) G1 * Kyuubi (九尾)
G1 - Narcos* G1 - Narcos*
G1 --> sapiens G1 --> sapiens
G1 → Barbara G1 → Barbara
G1 * Zenkō (善幸) G1 * Zenkō (善幸)
G1 - darckaul * G1 - darckaul *
G1 → Tasogare (たそがれ) G1 → Tasogare (たそがれ)
G1 * KajiOni (火事鬼) G1 * KajiOni (火事鬼)
G1 * Sekitan (石炭) G1 * Sekitan (石炭)
G1 * Kohai (荒廃) G1 * Kohai (荒廃)
G1 - Kyanisutā (キャニスター) G1 - Kyanisutā (キャニスター)
G1 → Tomoko (友子) G1 → Tomoko (友子)
G1 --> Adrameki G1 --> Adrameki
G1 → Hotaru (蛍) G1 → Hotaru (蛍)
G1 * Akaoni (赤鬼) G1 * Akaoni (赤鬼)
G1 * Kodoku (孤独) G1 * Kodoku (孤独)
G1 → Tomoo (友生) G1 → Tomoo (友生)
G1 - Tēburu (テーブル) G1 - Tēburu (テーブル)
G1 - Kaji 火事 * G1 - Kaji 火事 *
G1 → 	Hikari (光) G1 → Hikari (光)
G1 * Hirobumi (博文) G1 * Hirobumi (博文)
G1 - Nettai (熱帯) G1 - Nettai (熱帯)
G1 → Bakuha (爆破) G1 → Bakuha (爆破)
G1 - Crusoé * G1 - Crusoé *
G1 - Lolo * G1 - Lolo *
G1 → Take (竹) G1 → Take (竹)
G1 → Tsuneyasu (常安) G1 → Tsuneyasu (常安)
G1 * Papaiya (パパイヤ) G1 * Papaiya (パパイヤ)
G1 → Fumiko (文子) G1 → Fumiko (文子)
G1 --> Jack G1 --> Jack
G1 → Shōdō-tekina (衝動的な) G1 → Shōdō-tekina (衝動的な)
G1 - Kan (缶) G1 - Kan (缶)
G1 - touky * G1 - touky *
G1 * Hiyori (日和) G1 * Hiyori (日和)
G1 * Zenjirō (善次郎) G1 * Zenjirō (善次郎)
G1 --> Ravage G1 --> Ravage
G1 * Kitsuen (喫煙) G1 * Kitsuen (喫煙)
G1 → Iori (伊織) G1 → Iori (伊織)
G1 → Suzume (雀) G1 → Suzume (雀)
G1 * Yōji (洋二) G1 * Yōji (洋二)
G1 * Munemasa (宗政) G1 * Munemasa (宗政)
G1 → Chisso (窒素) G1 → Chisso (窒素)
G1 - Guriru (グリル) G1 - Guriru (グリル)
✔ G1 * Sakutarō (朔太郎) ✔ G1 * Sakutarō (朔太郎)
G1 - drabie * G1 - drabie *
G1 * Rihei (利平) G1 * Rihei (利平)
G1 * Kayaku (火薬) G1 * Kayaku (火薬)
G1 → Hōkakyō (放火狂) G1 → Hōkakyō (放火狂)
G1 - Spirou * G1 - Spirou *
G1 * Koryo (荒涼) G1 * Koryo (荒涼)
G1 * Hiroaki (広秋) G1 * Hiroaki (広秋)
G1 - raptor * G1 - raptor *
G1 → Uragiri (裏切り) G1 → Uragiri (裏切り)
G1 → Excalibur (Rouk) G1 → Excalibur (Rouk)
G1 → Miko (美子) G1 → Miko (美子)
G1 → Fumiya (郁弥) G1 → Fumiya (郁弥)
✔✔ G1 * Yon-Ju (四十) ✔✔ G1 * Yon-Ju (四十)
G1 - Ryūzaburō (隆三郎) G1 - Ryūzaburō (隆三郎)
G1 - Sētā (セーター) G1 - Sētā (セーター)
G1 * Harue (春枝) G1 * Harue (春枝)
G1→ Naohiro (直弘) G1→ Naohiro (直弘)
G1 → Aritsune (有常) G1 → Aritsune (有常)
G1 → Enshō (炎症) G1 → Enshō (炎症)
G1 - Shogo (正午) G1 - Shogo (正午)
G1 → Moeru (燃える) G1 → Moeru (燃える)
G1 → Igaina (意外な) G1 → Igaina (意外な)
G1 - Ignir * G1 - Ignir *
G1 → Amika (亜美佳) G1 → Amika (亜美佳)
G1 - Aurelle * G1 - Aurelle *
G1 → Haishin (背信) G1 → Haishin (背信)
G1 → Mutsuko (睦子) G1 → Mutsuko (睦子)
G1 * Asaki (朝気) G1 * Asaki (朝気)
G1 → Rokurō (六郎) G1 → Rokurō (六郎)
G1 - Barukirī (バルキリー) G1 - Barukirī (バルキリー)
G1 → Tōsuta (トースタ) G1 → Tōsuta (トースタ)
G1 → KaitenRakku (回転ラック) G1 → KaitenRakku (回転ラック)
G1 - U~ijitto (ウィジット) G1 - U~ijitto (ウィジット)
✔ G1 → Mitsuaki (光秋) ✔ G1 → Mitsuaki (光秋)
G1 → Kōsentekina (好戦的な) G1 → Kōsentekina (好戦的な)
G1 → Fusako (房子) G1 → Fusako (房子)
G1 → ♣ Fuego G1 → ♣ Fuego
G1 → Fuki (フキ) G1 → Fuki (フキ)
G1 → Tanraku (短絡) G1 → Tanraku (短絡)
G1 * Senkō (閃光) G1 * Senkō (閃光)
G1 - Dragaute * G1 - Dragaute *
G1 → Ayuri (あゆり) G1 → Ayuri (あゆり)
G1 → GokuakuHidōna (極悪非道な) G1 → GokuakuHidōna (極悪非道な)
G1 → Muneaki (宗明) G1 → Muneaki (宗明)
G1 → Hiyori (日和) G1 → Hiyori (日和)
G1 → Chisato (千里) G1 → Chisato (千里)
G1→ Birei (美麗) G1→ Birei (美麗)
G1 → Fuhico G1 → Fuhico
✔ G1 → Ariake (有明) ✔ G1 → Ariake (有明)
G1 → Shukusai (祝祭) G1 → Shukusai (祝祭)
✔ G1 → Shin'en (心炎) ✔ G1 → Shin'en (心炎)
G1 → Nene (寧々) G1 → Nene (寧々)
G1 → Genzaburō (源三郎) G1 → Genzaburō (源三郎)
G1 → Gōshi (剛志) G1 → Gōshi (剛志)
G1 → Kin'en (禁煙) G1 → Kin'en (禁煙)
G1 - jeremy * G1 - jeremy *
G1 - Hiiro (緋色) G1 - Hiiro (緋色)
G1 - Rubby * G1 - Rubby *
G1 → Yūkan'na (勇敢な) G1 → Yūkan'na (勇敢な)
G1 - Maliki * G1 - Maliki *
G1 - Necrassoth * G1 - Necrassoth *
G1 - Jikan (時間) G1 - Jikan (時間)
G1 → Fumiyo (文代) G1 → Fumiyo (文代)
G1 * Rufido (ルフィド) G1 * Rufido (ルフィド)
G1 → Himawari (向日葵) G1 → Himawari (向日葵)
G1 → Kyūsokuna (急速な) G1 → Kyūsokuna (急速な)
G1 - Kamisori (剃刀) G1 - Kamisori (剃刀)
G1 - Ban (晩) G1 - Ban (晩)
G1 - Kyabetsu (キャベツ) G1 - Kyabetsu (キャベツ)
G1 → Beniko (紅子) G1 → Beniko (紅子)
G1 → Ayahito (彩人) G1 → Ayahito (彩人)
G1 * Akirō (秋郎) G1 * Akirō (秋郎)
G1 - Anticool * G1 - Anticool *
G1 → Kirakira (きらきら) G1 → Kirakira (きらきら)
G1 → Pōkā (ポーカー) G1 → Pōkā (ポーカー)
G1 - mignonne * G1 - mignonne *
G1 * Ishiyumi (弩) G1 * Ishiyumi (弩)
G1 → Netsuretsu (熱烈) G1 → Netsuretsu (熱烈)
G1 → Jigokuen (地獄炎) G1 → Jigokuen (地獄炎)
G1 - Bjartskular * G1 - Bjartskular *
G1 * Ayato (彩斗) G1 * Ayato (彩斗)
G1 → Fu-yūrī (フューリー) G1 → Fu-yūrī (フューリー)
G1 * Yoake [夜明け] G1 * Yoake [夜明け]
G1 - dragnaflamm * G1 - dragnaflamm *
G1 * Sandarion * G1 * Sandarion *
G1 - flame * G1 - flame *
G1 * Kanetsu ( 加熱) G1 * Kanetsu ( 加熱)
G1 → Yūta (裕太) G1 → Yūta (裕太)
G1 → AmaKyōki (甘狂気) G1 → AmaKyōki (甘狂気)
G1 * Rōnin (浪人) G1 * Rōnin (浪人)
G1 - Kabe (壁) G1 - Kabe (壁)
G1 - Sosha (走者) G1 - Sosha (走者)
G1 → HōkaMa (放火魔) G1 → HōkaMa (放火魔)
G1 --> Smith G1 --> Smith
G1 * Hitoshi (仁) G1 * Hitoshi (仁)
G1 → Fourneau G1 → Fourneau
G1 → HaiMokusei (灰木製) G1 → HaiMokusei (灰木製)
G1 * Hachimaki (鉢巻き) G1 * Hachimaki (鉢巻き)
G1 → Akamaru (赤丸) G1 → Akamaru (赤丸)
G1 → Naraku (奈落) G1 → Naraku (奈落)
G1 → Takaya (孝也) G1 → Takaya (孝也)
G1 * Yorifumi (頼文) G1 * Yorifumi (頼文)
G1 - Remon (レモン) G1 - Remon (レモン)
G1 * Zakuro (石榴) G1 * Zakuro (石榴)
G1 - Masataka (正孝) G1 - Masataka (正孝)
G1 - Bifun (ビーフン) G1 - Bifun (ビーフン)
G1 - Pyrania * G1 - Pyrania *
G1 * Yōko (陽子) G1 * Yōko (陽子)
G1 - Hokori (誇り) G1 - Hokori (誇り)
G1 * Akinobu (昭信) G1 * Akinobu (昭信)
G1 - Masatake (正武) G1 - Masatake (正武)
G1 * Shigemi (繁美) G1 * Shigemi (繁美)
G1 - Banpei (伴平) G1 - Banpei (伴平)
✔ G1→ Miya (美弥) ✔ G1→ Miya (美弥)
G1 → Katei (家庭) G1 → Katei (家庭)
G1 → Hatsudenjo (発電所) G1 → Hatsudenjo (発電所)
G1 → Hason (破損) G1 → Hason (破損)
✔ G1 → Zakuro (石榴) ✔ G1 → Zakuro (石榴)
G1 → Ayaki (彩気) G1 → Ayaki (彩気)
G1 * Watanuki [綿貫] G1 * Watanuki [綿貫]
G1 → Tamao (玉緒) G1 → Tamao (玉緒)
G1 * Tsukihi (月火) G1 * Tsukihi (月火)
G1 - Flare * G1 - Flare *
G1 - Bella * G1 - Bella *
G1 → Jōji (譲二) G1 → Jōji (譲二)
G1 - egneer * G1 - egneer *
G1 --> Flammeur G1 --> Flammeur
G1 * Hirotaka (博隆) G1 * Hirotaka (博隆)
G1 → Carmine G1 → Carmine
G1 - Bokan (暴漢) G1 - Bokan (暴漢)
G1 → Surufido (スルフィド) G1 → Surufido (スルフィド)
G1 * Yuna (ユナ) G1 * Yuna (ユナ)
G1 → Terasu (照らす) G1 → Terasu (照らす)
G1 - Haiko (灰子) G1 - Haiko (灰子)
G1 → Kedakai (気高い) G1 → Kedakai (気高い)
G1 - MARIA * G1 - MARIA *
G1 * Yorimichi (頼道) G1 * Yorimichi (頼道)
G1 - Dorian * G1 - Dorian *
G1 - Bouillotte * G1 - Bouillotte *
G1 - Endive * G1 - Endive *
G1 - Masatsugu (正嗣) G1 - Masatsugu (正嗣)
G1 - eldorado * G1 - eldorado *
G1 - Furie * G1 - Furie *
G1 - narouzou * G1 - narouzou *
G1 * Hyuga (日向) G1 * Hyuga (日向)
G1 - Beniko (紅子) G1 - Beniko (紅子)
G1 → Tomoka (智香) G1 → Tomoka (智香)
G1 - Hottodoggu (ホットドッグ) G1 - Hottodoggu (ホットドッグ)
G1 * Shihona (志保奈) G1 * Shihona (志保奈)
G1 → Taimatsu (たいまつ) G1 → Taimatsu (たいまつ)
G1 → Shōakuma (小悪魔) G1 → Shōakuma (小悪魔)
G1 → Arthur G1 → Arthur
G1 → Tomie (富江) G1 → Tomie (富江)
G1 --> Natsu G1 --> Natsu
G1 →  Kyōmi (興味) G1 → Kyōmi (興味)
G1 → Enshō (炎症) G1 → Enshō (炎症)
G1 → Shihoko (志保子) G1 → Shihoko (志保子)
G1 * Yōkōro (溶鉱炉) G1 * Yōkōro (溶鉱炉)
¡ G1 → Asajirō (浅次郎) ¡ G1 → Asajirō (浅次郎)
G1 → Fukumi (福美) G1 → Fukumi (福美)
G1 --> drago G1 --> drago
G1 --> Slipknot G1 --> Slipknot
G1 * Reiya (怜也) G1 * Reiya (怜也)
G1 - Nesci *** G1 - Nesci ***
G1 → Larva G1 → Larva
G1 * Fugaku (フガク) G1 * Fugaku (フガク)
G1 - Argon * G1 - Argon *
G1 * Kishō (徽章) G1 * Kishō (徽章)
G1 - Larme * G1 - Larme *
G1 → Yōko (陽子) G1 → Yōko (陽子)
G1 → Teruko (照子) G1 → Teruko (照子)
G1 → Hidemitsu (秀光) G1 → Hidemitsu (秀光)
G1→ Riho (里穂) G1→ Riho (里穂)
G1 → Asuna (アスナ) G1 → Asuna (アスナ)
G1 - Flame Thrower * G1 - Flame Thrower *
G1 - Kya * G1 - Kya *
G1 - Sharana * G1 - Sharana *
G1 → Fumina (史菜) G1 → Fumina (史菜)
G1 → Furie G1 → Furie
G1 - Lindsay * G1 - Lindsay *
G1 → Hiroko (広子) G1 → Hiroko (広子)
0 / G1 → Altaxion 0 / G1 → Altaxion
✔ G1 → Hijiri (聖) ✔ G1 → Hijiri (聖)
G1 - RAFAEL* G1 - RAFAEL*
G1 - Chaudière * G1 - Chaudière *
0 / G1 --> Flame 0 / G1 --> Flame
G1 - Jiva * G1 - Jiva *


138 Dragons dans l'élevage 3 ─═☆ M̅øʀɨ ŋø Ʀуūʝɨŋ ☆═─
 
G1 - Magouille* G1 - Magouille*
✔ G1 * Akiba (秋葉) ✔ G1 * Akiba (秋葉)
G1 - Noroma (のろま) G1 - Noroma (のろま)
G1 * Oboe (オーボエ) G1 * Oboe (オーボエ)
G1 → Uzura (ウズラ) G1 → Uzura (ウズラ)
G1 → Tsubomi (つぼみ) G1 → Tsubomi (つぼみ)
G1 → Tsuchi (土) G1 → Tsuchi (土)
G1 - Anchimon (アンチモン) G1 - Anchimon (アンチモン)
G1 → Jihatsu-tekina (自発的な) G1 → Jihatsu-tekina (自発的な)
G1 → Yūzō (雄三) G1 → Yūzō (雄三)
G1→ Kauchi (カウチ) G1→ Kauchi (カウチ)
G1 - Ashita (明日) G1 - Ashita (明日)
G1 - Kenelme * G1 - Kenelme *
G1 → Tsutomu (勤) G1 → Tsutomu (勤)
G1 → Chii (地衣) G1 → Chii (地衣)
G1 → Shōji (昭二) G1 → Shōji (昭二)
G1 - Pish0u * G1 - Pish0u *
G1 - emeraude * G1 - emeraude *
G1 - Hobone (頬骨) G1 - Hobone (頬骨)
G1 → Sōta (惣太) G1 → Sōta (惣太)
G1 → Umejirō (梅次郎) G1 → Umejirō (梅次郎)
G1 → Tokie (時枝) G1 → Tokie (時枝)
G1 → Mamushi (まむし) G1 → Mamushi (まむし)
G1 → Fumimaro (文麿) G1 → Fumimaro (文麿)
G1 → Rakkasei (落花生) G1 → Rakkasei (落花生)
G1 → Morokko (モロッコ) G1 → Morokko (モロッコ)
✔ G1 → Gurajiorasu (グラジオラス) ✔ G1 → Gurajiorasu (グラジオラス)
G1 → Kurumi (胡桃) G1 → Kurumi (胡桃)
G1 → Sanzashi (サンザシ) G1 → Sanzashi (サンザシ)
G1 * Kaju-en (果樹園) G1 * Kaju-en (果樹園)
G1 → Tomie (富江) G1 → Tomie (富江)
G1 * Kaba (カバ) G1 * Kaba (カバ)
G1 - tilleuil * G1 - tilleuil *
G1 * Pīnattsu (ピーナッツ) G1 * Pīnattsu (ピーナッツ)
G1 * Momikōn (モミコーン) G1 * Momikōn (モミコーン)
G1 - Tseysey * G1 - Tseysey *
G1 - forestier * G1 - forestier *
G1 - Miwa * G1 - Miwa *
G1 → Hanabira (花びら) G1 → Hanabira (花びら)
G1 *  Mitsurin (密林) G1 * Mitsurin (密林)
G1 - Foret ♠ ♣ * G1 - Foret ♠ ♣ *
G1 * KuraiMori (暗い森) G1 * KuraiMori (暗い森)
G1 * Kashi (樫) G1 * Kashi (樫)
G1 → Shikuropusu (シクロプス) G1 → Shikuropusu (シクロプス)
G1 - Nadia * G1 - Nadia *
G1 *  Mango (マンゴ) G1 * Mango (マンゴ)
G1 → Fumina (史菜) G1 → Fumina (史菜)
G1 - Chanterelle * G1 - Chanterelle *
G1 → Heizaburō (平三郎) G1 → Heizaburō (平三郎)
G1 - Pouffie * G1 - Pouffie *
G1 * Kabunshō (花粉症) G1 * Kabunshō (花粉症)
G1 - Gogei (五兵衛) G1 - Gogei (五兵衛)
G1 - terdala * G1 - terdala *
G1- Seizō (誠三) G1- Seizō (誠三)
G1 → Koibito (恋人) G1 → Koibito (恋人)
G1 → Fumitaka (文隆) G1 → Fumitaka (文隆)
G1 - Lagiacrus * G1 - Lagiacrus *
G1 * Pisutachio (ピスタチオ) G1 * Pisutachio (ピスタチオ)
G1 → Natsuki (夏樹) G1 → Natsuki (夏樹)
G1 → Futaba (双葉) G1 → Futaba (双葉)
G1 - Poltigor * G1 - Poltigor *
G1 * Heizō (平蔵) G1 * Heizō (平蔵)
G1 - boulette * G1 - boulette *
G1 *  Meron (メロン) G1 * Meron (メロン)
G1 → Wataru (渉) G1 → Wataru (渉)
G1 → Fumio (文雄) G1 → Fumio (文雄)
G1 → Yaeko (弥栄子) G1 → Yaeko (弥栄子)
G1 → Meron (メロン) G1 → Meron (メロン)
G1 * Tsuneo (恒雄) G1 * Tsuneo (恒雄)
G1 → Oribie (オリビエ) G1 → Oribie (オリビエ)
G1 → Retasu (レタス) G1 → Retasu (レタス)
G1 - Yoshitsugu (義嗣) G1 - Yoshitsugu (義嗣)
G1 * Kiui (キウイ) G1 * Kiui (キウイ)
G1 → Kage no Mori (影の森) G1 → Kage no Mori (影の森)
G1 → Mori no Yōsei (森の妖精) G1 → Mori no Yōsei (森の妖精)
G1 - Dragonia * G1 - Dragonia *
G1 - Antonieth * G1 - Antonieth *
G1 → Kasa (傘) G1 → Kasa (傘)
G1 → Taiji (泰司) G1 → Taiji (泰司)
G1 → Fumina (史菜) G1 → Fumina (史菜)
G1 * Hitomi (瞳 ) G1 * Hitomi (瞳 )
G1 - Pan * G1 - Pan *
G1 * Yukimori (幸盛) G1 * Yukimori (幸盛)
G1 - Palotte * G1 - Palotte *
G1 * KiNoKan (木の幹) G1 * KiNoKan (木の幹)
æ G1 * Tsunehiro (恒弘) æ G1 * Tsunehiro (恒弘)
G1 → Hashibami (ハシバミ) G1 → Hashibami (ハシバミ)
G1 * Hideaki (英明) G1 * Hideaki (英明)
G1 * Barajiru (ブラジル) G1 * Barajiru (ブラジル)
G1 * Momoka (桃香) G1 * Momoka (桃香)
G1 * Akimi (秋美) G1 * Akimi (秋美)
G1 - Colossus * G1 - Colossus *
G1 - Negi (ネギ) G1 - Negi (ネギ)
G1 → Aruzenchin (アルゼンチン) G1 → Aruzenchin (アルゼンチン)
G1 - Pollux * G1 - Pollux *
G1 * Negi (ネギ) G1 * Negi (ネギ)
G1 * Shokubutsu (植物) G1 * Shokubutsu (植物)
G1 - Arbricus * G1 - Arbricus *
G1 - Citron * G1 - Citron *
G1 → Morihiro (守弘) G1 → Morihiro (守弘)
G1 - Arbro * G1 - Arbro *
G1 - Tristoune * G1 - Tristoune *
G1 - Terros * G1 - Terros *
G1 → Toride (砦) G1 → Toride (砦)
G1 - CIRS * G1 - CIRS *
G1 - zanimos ** G1 - zanimos **
G1 - drago * G1 - drago *
G1 → Tomosaburō (友三郎) G1 → Tomosaburō (友三郎)
G1 - Achil * G1 - Achil *
G1 → Ao Ringo (青リンゴ) G1 → Ao Ringo (青リンゴ)
G1 - derder * G1 - derder *
G1 * Saboten (サボテン) G1 * Saboten (サボテン)
G1 * Ariake (有明) G1 * Ariake (有明)
G1 →  Tamiko (民子) G1 → Tamiko (民子)
G1 - Neves * G1 - Neves *
G1 * Shuriban (シルバン) G1 * Shuriban (シルバン)
G1 - Waichirō (和一郎) G1 - Waichirō (和一郎)
G1 → Yui (唯) G1 → Yui (唯)
G1 - Izuny * G1 - Izuny *
G1 * Mik i(美姬) G1 * Mik i(美姬)
G1 * Riichirō (理一郎) G1 * Riichirō (理一郎)
G1 - Fidjine * G1 - Fidjine *
G1 - Abies * G1 - Abies *
G1 * Denji (伝二) G1 * Denji (伝二)
G1 - porcinet * G1 - porcinet *
G1 - Crocmou * G1 - Crocmou *
G1 - frosh * G1 - frosh *
G1 - MITIIQUE * G1 - MITIIQUE *
G1 → Koronbia (コロンビア) G1 → Koronbia (コロンビア)
☆ Ǥ➊ ♕ Śάŋẕάśɧì ♕ ☆ Ǥ➊ ♕ Śάŋẕάśɧì ♕
G1 - Kiribayashi (霧林) G1 - Kiribayashi (霧林)
G1→ Syōhei (正平) G1→ Syōhei (正平)
G1 → Boribia (ボリビア) G1 → Boribia (ボリビア)
G1 → Bengoshi (弁護士) G1 → Bengoshi (弁護士)
G1 → Toruko (トルコ) G1 → Toruko (トルコ)
G1 - Shrek* G1 - Shrek*
G1 - Cromimi* G1 - Cromimi*
0 / G1 --> Pine Tree 0 / G1 --> Pine Tree


313 Dragons dans l'élevage 4 ─═☆ Ὺɑɱɑʝɨ Ʀуūʝɨŋ ☆═─
 
G1 → Enkaku (遠隔) G1 → Enkaku (遠隔)
G1 * Etsujirō (悦次郎) G1 * Etsujirō (悦次郎)
G1 → Kōkūken (航空券) G1 → Kōkūken (航空券)
G1 → Karyū (渦流) G1 → Karyū (渦流)
◆G1 → Yukiotoko (雪男) ◆G1 → Yukiotoko (雪男)
G1 --> Célestor G1 --> Célestor
G1 → Asato (麻人) G1 → Asato (麻人)
G1 → Tani (谷) G1 → Tani (谷)
G1 * Takeji (武司) G1 * Takeji (武司)
G1 * Junia (ジュニア) G1 * Junia (ジュニア)
G1 → Aina (愛奈) G1 → Aina (愛奈)
G1 →  Ichiyō (一葉) G1 → Ichiyō (一葉)
G1 * Kurimu (クリーム) G1 * Kurimu (クリーム)
G1 * KuraiSora (暗い空) G1 * KuraiSora (暗い空)
G1 → Terumi (照美) G1 → Terumi (照美)
G1 → Hatoko (鳩子) G1 → Hatoko (鳩子)
G1 * Kutsushita (靴下) G1 * Kutsushita (靴下)
G1 - Lokovì G1 - Lokovì
G1 → Asatarō (朝太郎) G1 → Asatarō (朝太郎)
G1 → Yasuto (康人) G1 → Yasuto (康人)
G1 → ROuKURO (六郎) G1 → ROuKURO (六郎)
G1 * Tsubasa (翼) G1 * Tsubasa (翼)
G1 → Ako (亜子) G1 → Ako (亜子)
G1 → Motojirō (基次郎) G1 → Motojirō (基次郎)
G1 --> happy-dear G1 --> happy-dear
G1 * Yūga (勇河) G1 * Yūga (勇河)
G1 → Sumie (澄江) G1 → Sumie (澄江)
G1 * Toyo'o (豊雄) G1 * Toyo'o (豊雄)
G1 * Erebētā (エレベーター) G1 * Erebētā (エレベーター)
G1 - Onyx G1 - Onyx
G1 - Rajiumu (ラジウム) G1 - Rajiumu (ラジウム)
G1 * Kisaragi (如月) G1 * Kisaragi (如月)
G1 --> ourea G1 --> ourea
G1 * Aiorosu (アイオロス) G1 * Aiorosu (アイオロス)
G1 → Tsuneyasu (常安) G1 → Tsuneyasu (常安)
G1 - Mistroya G1 - Mistroya
G1 → Heihachirō (平八郎) G1 → Heihachirō (平八郎)
G1 * Riyu (理由) G1 * Riyu (理由)
G1 * Kazami (風見) G1 * Kazami (風見)
G1 → Amu (亜夢) G1 → Amu (亜夢)
G1 * Riso-Teki (理想的) G1 * Riso-Teki (理想的)
G1 → Mitsuru (充) G1 → Mitsuru (充)
G1 * Sora (空) G1 * Sora (空)
G1 * Hatsumi (初美) G1 * Hatsumi (初美)
G1 * Fumikazu (文和) G1 * Fumikazu (文和)
G1 → Takakazu (孝和) G1 → Takakazu (孝和)
G1 → Kōsutā (コースター) G1 → Kōsutā (コースター)
✔ G1 * Chidori (チドリ) ✔ G1 * Chidori (チドリ)
G1 → Chōkōsōbiru (超高層ビル) G1 → Chōkōsōbiru (超高層ビル)
G1 - Harutoki (春時) G1 - Harutoki (春時)
G1 * Seiten (晴天) G1 * Seiten (晴天)
G1 → Kaze· mūn (風·ムーン) G1 → Kaze· mūn (風·ムーン)
G1 * Tsuki (通気) G1 * Tsuki (通気)
G1 - Aeros G1 - Aeros
G1 * Merodorama (メロドラマ) G1 * Merodorama (メロドラマ)
G1 * Arupen (アルペン) G1 * Arupen (アルペン)
G1 - Rakar * G1 - Rakar *
G1 - Resusia* G1 - Resusia*
G1 → Hidoi (ひどい) G1 → Hidoi (ひどい)
G1 - Saddela * G1 - Saddela *
G1 → Furaito (フライト) G1 → Furaito (フライト)
G1 → Iyo (伊代) G1 → Iyo (伊代)
G1 → Shinpi (神秘) G1 → Shinpi (神秘)
G1 - Mont Olympe * G1 - Mont Olympe *
G1 * Harushige (春重) G1 * Harushige (春重)
G1 * Yūgo (勇吾) G1 * Yūgo (勇吾)
G1 → Kirin (麒麟) G1 → Kirin (麒麟)
G1 * Bōfūu (暴風雨) G1 * Bōfūu (暴風雨)
G1 * Fujie (藤江) G1 * Fujie (藤江)
G1 → Fusayo (房代) G1 → Fusayo (房代)
G1 - vega * G1 - vega *
G1 → Ukabu (浮かぶ) G1 → Ukabu (浮かぶ)
G1 - Purutoniumu (プルトニウム) G1 - Purutoniumu (プルトニウム)
G1 * Denwa (電話) G1 * Denwa (電話)
G1 * Kochi (東風) G1 * Kochi (東風)
G1 - Ryūzō (隆造) G1 - Ryūzō (隆造)
G1 → Hase (ハセ) G1 → Hase (ハセ)
G1 - Montana * G1 - Montana *
G1 - Eafuro (エアフロー) G1 - Eafuro (エアフロー)
G1 → Hokori (ほこり) G1 → Hokori (ほこり)
G1 - Mitsubachi (蜜蜂) G1 - Mitsubachi (蜜蜂)
G1 → Rokkī (ロッキー) G1 → Rokkī (ロッキー)
G1 → Akino (秋乃) G1 → Akino (秋乃)
G1 * Magari (曲がり) G1 * Magari (曲がり)
G1 * Funmatsu (粉末) G1 * Funmatsu (粉末)
G1 → Suichoku (垂直) G1 → Suichoku (垂直)
G1 → Yamamoto (山本) G1 → Yamamoto (山本)
G1 → Hisakazu (久和) G1 → Hisakazu (久和)
G1 → Takeya (竹谷) G1 → Takeya (竹谷)
G1 → Shihomi (詩穂美) G1 → Shihomi (詩穂美)
G1 * Shūkaku (収穫) G1 * Shūkaku (収穫)
G1 * Haburashi (歯ブラシ) G1 * Haburashi (歯ブラシ)
G1 - Valefor * G1 - Valefor *
G1 - Darks G1 - Darks
G1 → Yukisada (行定) G1 → Yukisada (行定)
G1 * Rinjin (隣人) G1 * Rinjin (隣人)
G1 - Dragona * G1 - Dragona *
G1 * Mai (舞) G1 * Mai (舞)
G1 - saphira * G1 - saphira *
G1 - Junji (順二) G1 - Junji (順二)
G1 * Shōnyūseki (鍾乳石) G1 * Shōnyūseki (鍾乳石)
✔ G1 * Daijirō (大二郎) ✔ G1 * Daijirō (大二郎)
G1 * Shaberu (シャベル) G1 * Shaberu (シャベル)
G1 * Asupara (アスパラ) G1 * Asupara (アスパラ)
G1 → Yoriko (頼子) G1 → Yoriko (頼子)
G1 * Sekijun (石筍) G1 * Sekijun (石筍)
G1 * Hoki (ほうき) G1 * Hoki (ほうき)
G1 - Ryōzō (良三) G1 - Ryōzō (良三)
G1 * Yūbokumin (遊牧民) G1 * Yūbokumin (遊牧民)
G1 → Rakugaki (落書き) G1 → Rakugaki (落書き)
G1 - Altesse * G1 - Altesse *
G1 * Akari (明里) G1 * Akari (明里)
G1 * Kutsu (靴) G1 * Kutsu (靴)
✔ G1 * Gurifon (グリフォン) $ ✔ G1 * Gurifon (グリフォン) $
G1 * Suingu (スイング) G1 * Suingu (スイング)
G1 * Tozan-sha (登山者) G1 * Tozan-sha (登山者)
G1 * Daihou (乃方) G1 * Daihou (乃方)
G1 * Zandaka (残高) G1 * Zandaka (残高)
G1 - Cristalith * G1 - Cristalith *
G1 - Terry * G1 - Terry *
G1 * Kiseki (軌跡) G1 * Kiseki (軌跡)
G1 * Ayano (綾乃) G1 * Ayano (綾乃)
G1 * Botoru (ボトル) G1 * Botoru (ボトル)
G1 * Gurifin (グリフィン) G1 * Gurifin (グリフィン)
G1 * Zubon (ズボン) G1 * Zubon (ズボン)
G1 * Sori (そり) G1 * Sori (そり)
G1 --> Tanis G1 --> Tanis
G1 --> kovu G1 --> kovu
G1 → Karibū (カリブー) G1 → Karibū (カリブー)
G1 * Sonoko (園子) G1 * Sonoko (園子)
G1 → Kokoroishi (心石) G1 → Kokoroishi (心石)
✔ G1 * Gōyokuna (強欲な) ✔ G1 * Gōyokuna (強欲な)
G1 → Hibari (雲雀) G1 → Hibari (雲雀)
G1 → Tsuguo (継男) G1 → Tsuguo (継男)
G1 * Banpei (伴平) G1 * Banpei (伴平)
G1 * YukiYama [雪山] G1 * YukiYama [雪山]
G1 - Eragon * G1 - Eragon *
G1 → Norie (紀恵) G1 → Norie (紀恵)
G1 * Fujio (富士夫) G1 * Fujio (富士夫)
G1 * Chitan (チタン) G1 * Chitan (チタン)
G1 → Shigemune (重宗) G1 → Shigemune (重宗)
G1 → Asagorō (浅五郎) G1 → Asagorō (浅五郎)
G1 → Sonobo (スノボ) G1 → Sonobo (スノボ)
G1 - Poniko (ポニ子) G1 - Poniko (ポニ子)
G1 - Arméta * G1 - Arméta *
G1 * Yuina (結菜) G1 * Yuina (結菜)
G1 → Fujihiko (藤彦) G1 → Fujihiko (藤彦)
G1 - Taitan (タイタン) G1 - Taitan (タイタン)
G1 --> Skyrock G1 --> Skyrock
G1 → Aino (愛乃) G1 → Aino (愛乃)
G1 * Zukkini (ズッキーニ) G1 * Zukkini (ズッキーニ)
G1 → Pīnatsu (ピーナツ) G1 → Pīnatsu (ピーナツ)
G1 → Toririamu (トリリアム) G1 → Toririamu (トリリアム)
G1 * Jettokōsutā (ジェットコースター) G1 * Jettokōsutā (ジェットコースター)
G1 * Sanagi (蛹) G1 * Sanagi (蛹)
G1 → Pazuru (パズル) G1 → Pazuru (パズル)
G1 - Rogez * G1 - Rogez *
G1 → Hitomi (瞳) G1 → Hitomi (瞳)
G1 * Takami (隆美) G1 * Takami (隆美)
G1 → Tadayoshi (忠義) G1 → Tadayoshi (忠義)
G1 * Hagewashi (ハゲワシ) G1 * Hagewashi (ハゲワシ)
G1 - Rubis * G1 - Rubis *
G1 * Mariko (真理子) G1 * Mariko (真理子)
G1 → Yorokobi (喜び) G1 → Yorokobi (喜び)
G1 → Akurobatto (アクロバット) G1 → Akurobatto (アクロバット)
G1 → Mikata (見方) G1 → Mikata (見方)
G1 * Yūji (裕二) G1 * Yūji (裕二)
G1 * Toba (鳥羽) G1 * Toba (鳥羽)
G1 - Kōnotori (コウノトリ) G1 - Kōnotori (コウノトリ)
G1 - Korvatunturi * G1 - Korvatunturi *
G1 * Kijibato (キジバト) G1 * Kijibato (キジバト)
G1 → Kōtō no Tori (高騰の鳥) G1 → Kōtō no Tori (高騰の鳥)
G1 - Mion (魅音) G1 - Mion (魅音)
G1 * Kirameki (煌めき) G1 * Kirameki (煌めき)
G1 * Yobu (呼ぶ) G1 * Yobu (呼ぶ)
G1 → Purasshu (プラッシュ) G1 → Purasshu (プラッシュ)
G1 * Kumotta (曇った) G1 * Kumotta (曇った)
G1 - Kaze * G1 - Kaze *
G1 → Sonoe (園江) G1 → Sonoe (園江)
G1 - Beju (ベージュ) G1 - Beju (ベージュ)
G1-Oniroku (鬼六) G1-Oniroku (鬼六)
G1 * Taka (鷹) G1 * Taka (鷹)
G1 * ShiroiHato (白い鳩) G1 * ShiroiHato (白い鳩)
G1 → Tsunayoshi (綱吉) G1 → Tsunayoshi (綱吉)
G1 * Sarina (紗里奈) G1 * Sarina (紗里奈)
G1 * Pikkeru (ピッケル) G1 * Pikkeru (ピッケル)
G1 → Shigenori (茂則) G1 → Shigenori (茂則)
G1 → Hitoshi (仁) G1 → Hitoshi (仁)
G1 → Shūko (周子) G1 → Shūko (周子)
G1 * Iori (伊織) G1 * Iori (伊織)
G1 * Niji (虹) G1 * Niji (虹)
G1 * Nendo (粘土) G1 * Nendo (粘土)
G1 * Mushikui (虫食い) G1 * Mushikui (虫食い)
G1 → Shikisai (色彩) G1 → Shikisai (色彩)
G1 → Kanon (佳夢) G1 → Kanon (佳夢)
G1 * Yasushige (康重) G1 * Yasushige (康重)
G1 * Tsufu (通風) G1 * Tsufu (通風)
G1 * Jūrōta (十郎太) G1 * Jūrōta (十郎太)
G1 - Maletma * G1 - Maletma *
G1 * Shushi (収支) G1 * Shushi (収支)
G1 → Natte (泣いて) G1 → Natte (泣いて)
G1 * Riyō (利用) G1 * Riyō (利用)
G1 * Kara (カラー) G1 * Kara (カラー)
G1 * Samui-Jiki (寒い時期) G1 * Samui-Jiki (寒い時期)
G1 → HakuNoIki (泊の息) G1 → HakuNoIki (泊の息)
G1 - Amaterasu * G1 - Amaterasu *
G1 - Helena * G1 - Helena *
G1 --> ❁ Pingouin ❁ G1 --> ❁ Pingouin ❁
G1 - Ocha (お茶) G1 - Ocha (お茶)
G1 → Wasaburō (和三郎) G1 → Wasaburō (和三郎)
G1 → Etsurō (悅郎) G1 → Etsurō (悅郎)
G1 → Shihoko (志保子) G1 → Shihoko (志保子)
G1 * Syōhei (正平) G1 * Syōhei (正平)
G1 → Amika (亜美佳) G1 → Amika (亜美佳)
G1 - montagna * G1 - montagna *
G1 → Shiten (視点) G1 → Shiten (視点)
G1 * Kumonosu (クモの巣) G1 * Kumonosu (クモの巣)
G1 - elifia * G1 - elifia *
G1 --> Dracolairne G1 --> Dracolairne
G1 → Kanten (観点) G1 → Kanten (観点)
G1 → Minami no Kaze (南の風) G1 → Minami no Kaze (南の風)
G1 - Kyojaku (虚弱) G1 - Kyojaku (虚弱)
G1 - Spiky * G1 - Spiky *
G1 - Lilou * G1 - Lilou *
G1 * Tomokazu (友和) G1 * Tomokazu (友和)
G1 - Nemrod * G1 - Nemrod *
G1 --> Rubis G1 --> Rubis
G1 → Tomoyo (智代) G1 → Tomoyo (智代)
G1 → Yakō-bin (夜行便) G1 → Yakō-bin (夜行便)
G1 - giratina * G1 - giratina *
G1 --> Kryp G1 --> Kryp
G1 → Yuina (結菜) G1 → Yuina (結菜)
✔ G1 → Hōko (法子) ✔ G1 → Hōko (法子)
G1 --> #Ikigami# G1 --> #Ikigami#
G1 → Soko (操向) G1 → Soko (操向)
G1 * Sandaru (サンダル) G1 * Sandaru (サンダル)
G1 * Hobaringu (ホバリング) G1 * Hobaringu (ホバリング)
G1 →  Shiho (志保) G1 → Shiho (志保)
G1 → Tanmei (短命) G1 → Tanmei (短命)
G1 → Kenshi (見地) G1 → Kenshi (見地)
G1 - Méli * G1 - Méli *
G1 → HanNoki (ハンノキ) G1 → HanNoki (ハンノキ)
G1 - lola * G1 - lola *
G1 * Sōn-fū (ソーン風) G1 * Sōn-fū (ソーン風)
G1 * Harunobu (晴信) G1 * Harunobu (晴信)
G1 * Okugai (屋外) G1 * Okugai (屋外)
G1 * Sari (沙里) G1 * Sari (沙里)
G1 - Chachami (茶紅) G1 - Chachami (茶紅)
G1 → Yōzō (洋三) G1 → Yōzō (洋三)
G1 --> roselia G1 --> roselia
G1 - lame * G1 - lame *
G1 - Crok'Mo * G1 - Crok'Mo *
G1 - Raen * G1 - Raen *
G1 - papille * G1 - papille *
G1 - Liolld * G1 - Liolld *
G1 * →→Ikuko (郁子) G1 * →→Ikuko (郁子)
G1 → Guraidā (グライダー) G1 → Guraidā (グライダー)
G1 * Aona (蒼奈) G1 * Aona (蒼奈)
G1 - oragonea* G1 - oragonea*
G1 → Hideki (秀樹) G1 → Hideki (秀樹)
G1 - Kiji (生地) $ G1 - Kiji (生地) $
G1 * Yasunobu (泰信) G1 * Yasunobu (泰信)
G1 - Scroplak * G1 - Scroplak *
G1* Ayumu (歩) G1* Ayumu (歩)
G1 → Ashihei (葦平) G1 → Ashihei (葦平)
G1 - race * G1 - race *
G1 - Quartz * G1 - Quartz *
G10 - Pinkie * G10 - Pinkie *
G1 → Yae (八重) G1 → Yae (八重)
G1 → Takaaki (隆明) G1 → Takaaki (隆明)
G1 →  Nariko (成子) G1 → Nariko (成子)
G1 → Hideko (英子) G1 → Hideko (英子)
G1 - Karu-sa (軽さ) G1 - Karu-sa (軽さ)
G1 - Bankichi (磐吉) G1 - Bankichi (磐吉)
G1 → Rippuku (立腹) G1 → Rippuku (立腹)
G1 → Shōroku (昭六) G1 → Shōroku (昭六)
G1 --> Azog G1 --> Azog
G1 → Naoto (直人) G1 → Naoto (直人)
G1 - Status Quo * G1 - Status Quo *
G1 - Aytech* G1 - Aytech*
G1 - Melon * G1 - Melon *
G1 - Karolina * G1 - Karolina *
G1 - Pink Thunder * G1 - Pink Thunder *
G1 - Orchidéa * G1 - Orchidéa *
G1 - Izzy * G1 - Izzy *
G1 - Bolt * G1 - Bolt *
G1 → Hoba (ホバー) G1 → Hoba (ホバー)
G1 - Mishka * G1 - Mishka *
G1 - Traylie * G1 - Traylie *
G1 → Ukan (浮かん) G1 → Ukan (浮かん)
G1 --> Rakknar G1 --> Rakknar
G1 - Katerina * G1 - Katerina *
0 / G1 --> Hergui 0 / G1 --> Hergui
0 / G1 --> Dami 0 / G1 --> Dami
G1 - Aria * G1 - Aria *
0 / G1 --> draco 0 / G1 --> draco
0 / G1 --> Bubulle 0 / G1 --> Bubulle
0 / G1 --> Verik 0 / G1 --> Verik
0 / G1 --> plom 0 / G1 --> plom
0 / G1 --> Merida 0 / G1 --> Merida
0 / G1 --> Rex 0 / G1 --> Rex
0 / G1 --> Rava 0 / G1 --> Rava
G1 → Hogo (保護) G1 → Hogo (保護)
0 / G1 --> Raven 0 / G1 --> Raven
0 / G1 --> Kitty 0 / G1 --> Kitty
0 / G1 --> Chloé 0 / G1 --> Chloé
0 / G1 --> Dunriz 0 / G1 --> Dunriz
0 / G1 --> Zenon 0 / G1 --> Zenon
0 / G1 --> Ordic 0 / G1 --> Ordic
0 / G1 --> Source 0 / G1 --> Source
G1 - Aleadia * G1 - Aleadia *
0 / G1 --> Emely 0 / G1 --> Emely
0 / G1 --> howell 0 / G1 --> howell


399 Dragons dans l'élevage 5 ─═☆ Ʀуūʝɨŋ Ħɨʀɑŋō ☆═─
 
G1 → Ichirō (一郎) G1 → Ichirō (一郎)
G1 * Jūman (充満) G1 * Jūman (充満)
G1 * Jueru (ジュエル) G1 * Jueru (ジュエル)
G1 → Sūkikyō (枢機卿) G1 → Sūkikyō (枢機卿)
G1 *  Kitei (基底) G1 * Kitei (基底)
G1 * Tadanobu (忠信) G1 * Tadanobu (忠信)
G1 → Ama-sa (甘さ) G1 → Ama-sa (甘さ)
G1 - Arcanin* G1 - Arcanin*
G1 - Sarina* G1 - Sarina*
G1 → Robin (ロビン) G1 → Robin (ロビン)
G1 → Boke (木瓜) G1 → Boke (木瓜)
G1 * KonoToki (この時) G1 * KonoToki (この時)
G1 → Toku (遠く) G1 → Toku (遠く)
G1 - Asutachin (アスタチン) G1 - Asutachin (アスタチン)
G1 → Toï (遠い) G1 → Toï (遠い)
G1 *  Chikai (地階) G1 * Chikai (地階)
G1 - Drag0 * G1 - Drag0 *
G1 → Hantā (ハンター) G1 → Hantā (ハンター)
G1 - Galatéa* G1 - Galatéa*
G1 * Ramu (ラム ) G1 * Ramu (ラム )
G1 * Tadanobu (忠信) G1 * Tadanobu (忠信)
G1 - Ragna * G1 - Ragna *
G1 * Serafu (セラフ) G1 * Serafu (セラフ)
G1 *Musasabi (ムササビ) G1 *Musasabi (ムササビ)
G1 - mignon* G1 - mignon*
G1 → Tanpopo (タンポポ) G1 → Tanpopo (タンポポ)
G1 * Hyōta (ひょうた) G1 * Hyōta (ひょうた)
G1 → Fusae (房江) G1 → Fusae (房江)
G1 - Zakya * G1 - Zakya *
G1 - Kyōi (驚異) G1 - Kyōi (驚異)
G1 → Ikurō (郁郎) G1 → Ikurō (郁郎)
G1 * Shibafu (芝生) G1 * Shibafu (芝生)
G1 - Crunch * G1 - Crunch *
G1 → Fusa (フサ) G1 → Fusa (フサ)
G1 - Sanshōuo (山椒魚) G1 - Sanshōuo (山椒魚)
G1 - Polokus* G1 - Polokus*
G1 → Tadao (忠夫) G1 → Tadao (忠夫)
G1 * Wayuki (匂雪) G1 * Wayuki (匂雪)
G1 *  Kyoso (競争) G1 * Kyoso (競争)
✔ G1 → Sakurasō (桜草) ✔ G1 → Sakurasō (桜草)
G1 → Miho (美穂) G1 → Miho (美穂)
G1 → Tetsunori (哲則) G1 → Tetsunori (哲則)
G1 → Hōko (法子) G1 → Hōko (法子)
G1 * Asa (朝) G1 * Asa (朝)
G1 * Tsutomu (勤) G1 * Tsutomu (勤)
G1 * Hanaki (花木) G1 * Hanaki (花木)
G1→ Menma (メンマ) G1→ Menma (メンマ)
G1 * Kishi (騎士) G1 * Kishi (騎士)
G1 - Patoo * G1 - Patoo *
G1 - Raptorion * G1 - Raptorion *
G1 * Kuni (国) G1 * Kuni (国)
G1 - Jipushī (ジプシー) G1 - Jipushī (ジプシー)
G1 * Suzumi (凉美) G1 * Suzumi (凉美)
G1 * Akairo-kō (赤色光) G1 * Akairo-kō (赤色光)
G1 * Hibari (ひばり) G1 * Hibari (ひばり)
G1 - Jin (仁) G1 - Jin (仁)
G1 - Natoriumu (ナトリウム) G1 - Natoriumu (ナトリウム)
G1 → Asayo (朝夜) G1 → Asayo (朝夜)
G1 - minibrowser * G1 - minibrowser *
G1 - Chisso (春時) G1 - Chisso (春時)
G1 * Nuga (ヌガー) G1 * Nuga (ヌガー)
G1 - Clair de lune * G1 - Clair de lune *
G1 → Makoto (誠) G1 → Makoto (誠)
G1 - Beast G1 - Beast
G1 - kenpashi * G1 - kenpashi *
G1 * Remon-Jiru (レモン汁) G1 * Remon-Jiru (レモン汁)
✔ G1 → Moguro (モグラ) $ ✔ G1 → Moguro (モグラ) $
✔ G1 → Kiiro (黄色) $ ✔ G1 → Kiiro (黄色) $
g1 - drark-plaina * g1 - drark-plaina *
G1 → Hama (浜) G1 → Hama (浜)
G1 * Himawari (ヒマワリ) G1 * Himawari (ヒマワリ)
G1 → Fukujirō (福次郎) G1 → Fukujirō (福次郎)
G1 - Ari (蟻) G1 - Ari (蟻)
G1 * Tsuneyasu (常安) G1 * Tsuneyasu (常安)
G1 - violence * G1 - violence *
G1 - véracité * G1 - véracité *
G1 * Tadashi (忠志) G1 * Tadashi (忠志)
G1 → Tsuya (ツヤ) $ G1 → Tsuya (ツヤ) $
G1 → Fuu (風) $ G1 → Fuu (風) $
*G1 → Ran'nā (ランナー) *G1 → Ran'nā (ランナー)
G1 * Hyakuko (百子) G1 * Hyakuko (百子)
G1 - Festif * G1 - Festif *
* G1 → Yoake (夜明け) * G1 → Yoake (夜明け)
G1 - Echange* G1 - Echange*
G1 * Kamin (カーミン) G1 * Kamin (カーミン)
G1 * Waichirō (和一郎) G1 * Waichirō (和一郎)
G1 → Kariudo (狩人) G1 → Kariudo (狩人)
G1 - Aruku (歩く) G1 - Aruku (歩く)
G1 - Difool * G1 - Difool *
G1 * Tatsumaki (竜巻) G1 * Tatsumaki (竜巻)
G1 * Aemi (あえみ) G1 * Aemi (あえみ)
G1 - Lorenzaccio * G1 - Lorenzaccio *
G1 → Myuge (ミュゲ) G1 → Myuge (ミュゲ)
G1 → Oniroku (鬼六) G1 → Oniroku (鬼六)
G1 * Suzumi (凉美) G1 * Suzumi (凉美)
G1 - Céleste * G1 - Céleste *
✔ G1 * Osamu (治) ✔ G1 * Osamu (治)
G1 - Lawdy * G1 - Lawdy *
G1 → Aruda (アルダー) G1 → Aruda (アルダー)
G1 * Junji (順二) G1 * Junji (順二)
G1 → Goichi (吾一) G1 → Goichi (吾一)
G1 → Gōtoku (高徳) G1 → Gōtoku (高徳)
G1 * Don'yokuna (貪欲な) G1 * Don'yokuna (貪欲な)
G1 * Shiri (尻) G1 * Shiri (尻)
G1 * Ōgai (鴎外) G1 * Ōgai (鴎外)
G1 * Saeka (冴香) G1 * Saeka (冴香)
Azéna [G1]* Azéna [G1]*
G1 → Yano (ヤノ) G1 → Yano (ヤノ)
G1 * Tsuneyasu (常安) G1 * Tsuneyasu (常安)
G1 * Han 判) G1 * Han 判)
G1 * Gōshi (剛志) G1 * Gōshi (剛志)
G1 - Elerina * G1 - Elerina *
*G1 AnzuTake (杏茸) de Sylph *G1 AnzuTake (杏茸) de Sylph
G1 * Heizaemon (平座衛門) G1 * Heizaemon (平座衛門)
G1 - Rôdeuse * G1 - Rôdeuse *
G1 * Chikage (千景) G1 * Chikage (千景)
G1 - plaino* G1 - plaino*
G1 → Beirīfu (ベイリーフ) G1 → Beirīfu (ベイリーフ)
G1 * Yagi (ヤギ) G1 * Yagi (ヤギ)
G1 * Gazeru (ガゼル) G1 * Gazeru (ガゼル)
G1 * Raba (ラバ) G1 * Raba (ラバ)
G1 * Yokubō (欲望) G1 * Yokubō (欲望)
G1 - Ten * G1 - Ten *
G1 - karulox * G1 - karulox *
G1 - Tournesol * G1 - Tournesol *
G1 * Shibamugi (シバムギ) G1 * Shibamugi (シバムギ)
G1 - Ya (やあ) G1 - Ya (やあ)
G1 * Gisuke (儀助) G1 * Gisuke (儀助)
G1 - flechette* G1 - flechette*
G1 * Tani (タニ) G1 * Tani (タニ)
G1 * Sasuke (佐助) G1 * Sasuke (佐助)
G1 * Tsuruyo (鶴代 ) G1 * Tsuruyo (鶴代 )
G1 * Chika (地下) G1 * Chika (地下)
G1 → Hirona (広な) G1 → Hirona (広な)
G1 * Mushi (虫) G1 * Mushi (虫)
G1 - Gogu * G1 - Gogu *
G1 - Elgnairt * G1 - Elgnairt *
G1 - Balade * G1 - Balade *
G1 * Yasuhide (泰秀) G1 * Yasuhide (泰秀)
G1 → Shiro Kokoro (白心) G1 → Shiro Kokoro (白心)
G1 * Mugibatake (麦畑) G1 * Mugibatake (麦畑)
G1 → Shiki (式) G1 → Shiki (式)
G1 * Hitsuji (羊) G1 * Hitsuji (羊)
G1 - minidrago * G1 - minidrago *
G1 → Hiroe (弘江) G1 → Hiroe (弘江)
G1 - Mashiro Moritaka * G1 - Mashiro Moritaka *
G1 * Aguri (亜久里) G1 * Aguri (亜久里)
G1 → Junko (純子) G1 → Junko (純子)
G1 - Prata* G1 - Prata*
G1 * Kaki (カーキ) G1 * Kaki (カーキ)
G1 - dreknor * G1 - dreknor *
G1 - Nagazaki * G1 - Nagazaki *
G1 → Fusayo (房代) $ G1 → Fusayo (房代) $
✔ G1 * Kaori (香) ✔ G1 * Kaori (香)
✔ G1 * Gaiya (がいや) ✔ G1 * Gaiya (がいや)
╰♥╮G1 ♥ Koubai ♥ (紅梅) (Miss) ╰♥╮G1 ♥ Koubai ♥ (紅梅) (Miss)
G1 * Fufu (風々) G1 * Fufu (風々)
G1 - Kyra ♦ * G1 - Kyra ♦ *
G1 * Yūga (勇河) G1 * Yūga (勇河)
G1 * Akina (明菜) G1 * Akina (明菜)
G1 * Kēbu (ケーブ) G1 * Kēbu (ケーブ)
← G1 * Hokori (ほこり) ← G1 * Hokori (ほこり)
G1 -Edragonne * G1 -Edragonne *
G1 * Makura (枕) G1 * Makura (枕)
G1 * Haiko (灰子) G1 * Haiko (灰子)
G1 * Isamu (勇) G1 * Isamu (勇)
G1 - War* G1 - War*
G1 - Tilie * G1 - Tilie *
G1 -Cookie * G1 -Cookie *
G1 * Hitoshi (仁) G1 * Hitoshi (仁)
G1 - Batta (バッタ) G1 - Batta (バッタ)
G1 - 雑草 * G1 - 雑草 *
G1 → AkaKame (赤カメ) G1 → AkaKame (赤カメ)
G1 → Youko (陽子) G1 → Youko (陽子)
G1 * Mōkin (猛禽) G1 * Mōkin (猛禽)